Liên hệ

Gửi thư liên hệ

CÁC PHÒNG BAN VÀ CHI NHÁNH

CÔNG ĐOÀN

   - Chủ tịch: Nguyễn Văn Đức

   - Email: ducnguyen@tng.vn

 

ĐOÀN THANH NIÊN

- Bí thư đoàn thanh niên: Nguyễn Thị Thanh Yến

- Email: thanhyen@tng.vn

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Phó chủ tịch hội đồng quản trị: Lương Thị Thúy Hà

- Email: haltn@tng.vn

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Tổng giám đốc : Nguyễn Đức Mạnh

- Email: manh@tng.vn

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

- Trưởng Ban: Đào Đức Thanh

- Email: thanhdd@tng.vn

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

-Trưởng phòng: Nguyễn Phương Thúy

- Email: Phuongthuy@tng.vn

- Phó phòng: Tống Thị Hồng

 - Email: hongtt@tng.vn

PHÒNG KINH DOANH- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

- Phó phòng: Nguyễn Xuân Bảo

- Email: giabao@tng.vn

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Trưởng phòng: Lê Xuân Vĩ

- Email: levi@tng.vn

PHÒNG KẾ TOÁN

- Trưởng phòng: Tạ Thị Thu Hương

- Email : huongta@tng.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ- AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

- Trưởng phòng: Đỗ Văn Hoàn

- Email: hoando@tng.vn

- Phó Phòng: Phạm Trường Xuân

- Email: truongxuan@tng.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

- Trưởng phòng: Dương Thị Thanh Huyền

- Email: huyendt@tng.vn

PHÒNG CÔNG NGHỆ

- Phó phòng: Tô Thị Việt Yến

- Email: vietyen@tng.vn

CHI NHÁNH VIỆT ĐỨC

- Giám đốc : Hoàng Minh Thanh

- Email: minhthanh@tng.vn

CHI NHÁNH VIỆT THÁI

- Giám đốc chi nhánh: Đặng Quang Huy

- Email: quanghuy@tng.vn

CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 1

- Giám đốc chi nhánh: Đỗ Thị Lý

- Email: doly@tng.vn

CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 2

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Văn Chúc

- Email: chucnguyen@tng.vn

CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 3

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Thị Phương 

- Email: phuongnguyen@tng.vn

CHI NHÁNH MAY SÔNG CÔNG 4

Giám đốc chi nhánh: Vũ Thị Ngần

Email: nganvu@tng.vn

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 1

- Giám đốc chi nhánh:  Phạm Thanh Tuấn

- Email : tuanpham@tng.vn

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 2

- Giám đốc chi nhánh:  Phan Thị Cúc

- Email: phancuc@tng.vn

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 3

- Giám đốc chi nhánh: Trương Thị Giang Thức

- Email: giangthuctng@tng.vn

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 4

- Giám đốc chi nhánh: Đỗ Thị Thanh Tâm

- Email: tamdo@tng.vn

CHI NHÁNH BÔNG

- Giám đốc chi nhánh:  Lã Anh Chiến

- Email: manhchien@tng.vn

CHI NHÁNH BAO BÌ

- Giám đốc chi nhánh:  Đỗ Văn Hiến

- E-mail: dohien@tng.vn

CHI NHÁNH ĐẠI TỪ

-Giám đốc: Lưu Đức Huy

- Email:  duchuy@tng.vn

CHI NHÁNH ĐỒNG HỶ

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Kim Huế

- Email: haley@tng.vn

CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN GIA CÔNG

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Xuân Hoan

- Email: hoannguyen@tng.vn

CHI NHÁNH THỜI TRANG

- Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh

- Email: thanhnt@tng.vn

CHI NHÁNH ECO GREEN

- Giám đốc: Hà Văn Giang

- Email: giang@tng.vn

CHI NHÁNH VÕ NHAI 1

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Thị Thu Quyên

- Email:  thuquyen@tng.vn 

CHI NHÁNH VÕ NHAI 2

- Giám đốc: Nguyễn Văn Đoàn

- Email: doannguyen@tng.vn