Liên hệ

Gửi thư liên hệ

CÁC PHÒNG BAN VÀ CHI NHÁNH

CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch

   - Họ tên: Nguyễn Đức Hiệp

   - Email: duchiep@tng.vn

 

ĐOÀN THANH NIÊN

- Bí thư đoàn thanh niên: Nguyễn Thị Thanh Yến

- Email: thanhyen@tng.vn

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Phó chủ tịch hội đồng quản trị: Nguyễn Văn Đức

- Email: ducnguyen@tng.vn

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Tổng giám đốc : Nguyễn Đức Mạnh

- Email: manh@tng.vn

ECO GREEN

- Phó tổng giám đốc( kiêm) Giám đốc: Nguyễn Mạnh Linh  

- Email: linh@tng.vn

PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

- Trưởng phòng: Đào Đức Thanh

- Email: thanhdd@tng.vn 

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

- Trưởng Ban: Lương Thị Thúy Hà

- Email: halt@tng.vn

PHÒNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

- Trưởng phòng: Hà Văn Giang

- Email: giang@tng.vn

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

-Trưởng phòng: Nguyễn Phương Thúy

- Email: Phuongthuy@tng.vn

PHÒNG ĐÁNH GIÁ - BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1. Phó Phòng: Phạm Trường Xuân

- Email: truongxuan@tng.vn

2. Phó phòng: Tống Thị Hồng

 - Email: hongtt@tng.vn

PHÒNG KINH DOANH

- Trưởng phòng : Phó tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh( kiêm nhiệm): Trần Minh hiếu

- Email: hieutran@tng.vn

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Trưởng phòng: Lê Xuân Vĩ

- Email: levi@tng.vn

PHÒNG KẾ TOÁN

- Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hà

- Email : thuha@tng.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

- Trưởng phòng: Đỗ Văn Hoàn

- Email: hoando@tng.vn

PHÒNG LAB

- Trưởng phòng: Dương Thị Thanh Huyền

- Email: huyendt@tng.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PTGĐ( kiêm) trưởng phòng: Đoàn Thị Thu

Email: thudoan@tng.vn

PHÒNG CÔNG NGHỆ

- Trưởng phòng : Hoàng Đỉnh Hảo

- Email: hoanghao@tng.vn

CHI NHÁNH VIỆT ĐỨC

- Giám đốc : Hoàng Minh Thanh

- Email: minhthanh@tng.vn

CHI NHÁNH VIỆT THÁI

- Giám đốc chi nhánh: Đặng Quang Huy

- Email: quanghuy@tng.vn

CHI NHÁNH THỜI TRANG

- Giám đốc: Nguyễn Xuân Hoan

- Email: hoannguyen@tng.vn

CHI NHÁNH ĐẠI TỪ

-Giám đốc: Lưu Đức Huy

- Email:  duchuy@tng.vn

CHI NHÁNH ĐỒNG HỶ

- Giám đốc chi nhánh: Trần Thị Hằng

- Email: hangtran@tng.vn

CHI NHÁNH VÕ NHAI

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Thị Thu Quyên

- Email:  thuquyen@tng.vn 

CHI NHÁNH BAO BÌ

- Giám đốc chi nhánh:  Đỗ Văn Hiến

- E-mail: dohien@tng.vn

CHI NHÁNH BÔNG

- Giám đốc chi nhánh:  Lã Anh Chiến

- Email: manhchien@tng.vn

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 1

- Giám đốc chi nhánh:  Phạm Thanh Tuấn

- Email : tuanpham@tng.vn

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 2

- Giám đốc chi nhánh:  Phan Thị Cúc

- Email: phancuc@tng.vn

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 4

- Giám đốc chi nhánh: Trần Thị The

- Email: tranthe@tng.vn

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 3

- Giám đốc chi nhánh: Trương Thị Giang Thức

- Email: giangthuctng@tng.vn

CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 1

- Giám đốc chi nhánh: Đỗ Thị Lý

- Email: doly@tng.vn

CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 2

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Văn Chúc

- Emailchucnguyen@tng.vn

CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 3

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Thị Phương 

- Email: phuongnguyen@tng.vn