Tin tức sự kiện

3103/2021/NQ-HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Mã chứng khoán: TNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.                                 

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2021

Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021

Chi tiết: Tại đây

 

Tin tức liên quan