Tin tức sự kiện

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD THÁNG 4/2021

Báo cáo tài chính tháng 4 năm 2021:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính( Dạng tóm lược)

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan