Tin tức sự kiện

CV 7637 của VSD về hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền- mã chứng khoán TNG

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo như sau:

Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan