Tin tức sự kiện

CV số 3355 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Mã chứng khoán: TNG

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

 Sàn: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2021

Lý do:  Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

Chi tiết : Tại đây

 

Tin tức liên quan