Tin tức sự kiện

Quyết định chấp thuận của HNX về việc niêm yết bổ sung 5.540.946 cổ phiếu

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Mã chứng khoán: TNG

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:  5.540.946 cổ phiếu

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan