Tin tức sự kiện

Ban lãnh đạo sở hữu

Hội đồng quản trị

Họ tên Chức Vụ Năm Sinh Trình độ

( Ông) Nguyễn Văn Thời
Chủ tịch Hội đồng quản trị 27/01/1958 - Kỹ sư Cơ điện mỏ
- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Chính trị

( Ông) Nguyễn Đức Mạnh
Phó Chủ tịch HĐQT 03/11/1983 - Thạc sỹ MBA - University of Hawaii - Hoa Kỳ
- Cử nhân công nghệ thông tin
- Cử nhân Ngoại ngữ

( Bà) Lương Thị Thúy Hà

Phó Chủ tịch HĐQT 21/06/1969 Cử nhân kinh tế

( Ông) Nguyễn Văn Đức
Thành viên HĐQT 29/12/1977 - Thạc sỹ Kinh tế
- Cử nhân Kế toán
- Cử nhân Ngoại ngữ
( Ông) Nguyễn Mạnh Linh Thành viên HĐQT 25/12/1987 Cử nhân
( Ông) Trần Cảnh Thông Thành viên HĐQT 03/09/1963 Tiến sỹ Kinh tế
( Ông) Nguyễn Hoàng Giang Thành viên HĐQT 12/06/1986 Thạc sỹ
( Bà) Đỗ Thị Hà Thành viên HĐQT 03/05/1960 Thạc sỹ
( Ông) Lê Quang Vinh Thành viên HĐQT 02/03/1969 Luật sư

 

Ban     Họ tên Chức Vụ Năm Sinh
Ban giám đốc
( Ông) Nguyễn Đức Mạnh
Tổng giám đốc phụ trách chung 03/11/1983

( Bà) Đoàn Thị Thu
Phó Tổng giám đốc 15/06/1972

( Ông) Trần Minh Hiếu
Phó Tổng giám đốc 28/12/1979

( Bà) Lương Thị Thúy Hà
Phó Tổng giám đốc 21/06/1969
( Ông) Lưu Đức Huy Phó Tổng giám đốc 22/12/1970
( Ông) Nguyễn Mạnh Linh Phó Tổng giám đốc 25/12/1987
( Bà) Nguyễn Thị Phương Phó Tổng giám đốc 09/11/1973
( Ông) Phạm Thanh Tuấn Phó Tổng giám đốc 22/10/1983

( Bà) Trần Thị Thu Hà
Kế toán trưởng 11/08/1973
Ban kiểm toán nội bộ ( Ông) Đào Đức Thanh Trưởng ban 20/04/1985


 

Tin tức liên quan