Tin tức sự kiện

Ban lãnh đạo sở hữu

Hội đồng quản trị

Họ tên Chức Vụ Năm Sinh Trình độ

(Ông) Nguyễn Văn Thời
Chủ tịch Hội đồng quản trị 27/01/1958 - Kỹ sư Cơ điện mỏ
- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Chính trị

(Ông) Nguyễn Đức Mạnh
Phó Chủ tịch HĐQT 03/11/1983 - Thạc sỹ MBA - University of Hawaii - Hoa Kỳ
- Cử nhân công nghệ thông tin
- Cử nhân Ngoại ngữ

(Ông) Nguyễn Văn Đức
Phó Chủ tịch HĐQT 29/12/1977 - Thạc sỹ Kinh tế
- Cử nhân Kế toán
- Cử nhân Ngoại ngữ
(Ông) Nguyễn Mạnh Linh Thành viên HĐQT 25/12/1987 Cử nhân

(Bà) Lương Thị Thúy Hà
Thành viên HĐQT 21/06/1969 Cử nhân Kinh tế
(Ông) Trần Cảnh Thông Thành viên HĐQT 03/09/1963 Tiến sỹ Kinh tế
(Ông) Nguyễn Hoàng Giang Thành viên HĐQT 12/06/1986 Thạc sỹ
(Bà) Đỗ Thị Hà Thành viên HĐQT 03/05/1960 Thạc sỹ
(Ông) Lê Quang Vinh Thành viên HĐQT 02/03/1969 Luật sư

 

Ban giám đốc

 

Họ tên Chức Vụ Năm Sinh

(Ông) Nguyễn Đức Mạnh
Tổng giám đốc phụ trách chung 03/11/1983

(Bà) Đoàn Thị Thu
Phó Tổng giám đốc 15/06/1972

(Ông) Trần Minh Hiếu
Phó tổng giám đốc 28/12/1979

(Bà) Lương Thị Thúy Hà
Phó Tổng giám đốc 21/06/1969
(Ông) Nguyễn Mạnh Linh Phó Tổng giám đốc 25/12/1987

(Bà) Trần Thị Thu Hà
Kế toán trưởng 11/08/1973

 

Ban kiểm toán nội bộ

 

Họ tên Chức Vụ Năm Sinh

(Bà) Lương Thị Thúy Hà
Trưởng ban 21/06/1969
(Ông) Đào Đức Thanh Phó ban 20/04/1985

Tin tức liên quan