Năng lực hoạt động

15.000

Lao động

13

Nhà máy may

2

Nhà máy phụ trợ

257

Dây chuyền sản xuất

Lĩnh Vực Hoạt Động

Tin sản xuất kinh doanh

Đối tác chiến lược