Liên hệ

Gửi thư liên hệ

CÁC PHÒNG BAN VÀ CHI NHÁNH

CÔNG ĐOÀN

   - Chủ tịch: Nguyễn Văn Đức

 

 

ĐOÀN THANH NIÊN

- Bí thư đoàn thanh niên: Nguyễn Thị Thanh Yến

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Phó chủ tịch hội đồng quản trị: Lương Thị Thúy Hà

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Tổng giám đốc : Nguyễn Đức Mạnh

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KTCN- QLCL- QLTB- ATVSLĐ

- Phó tổng giám đốc: Đoàn Thị Thu

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH SẢN XUẤT

- Phó tổng giám đốc: Trần Minh Hiếu

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHU VỰC SÔNG CÔNG

- Phó tổng giám đốc: Nguyễn Thị Phương

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHU VỰC PHÚ BÌNH

- Phó tổng giám đốc: Phan Thanh Tuấn

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ

-Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm( Phó tổng giám đốc): Lương Thị Thúy Hà

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Kế toản trưởng: Trần Thị Thu Hà

 

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

- Trưởng Ban: Đào Đức Thanh

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

-Trưởng phòng: Nguyễn Phương Thúy

- Phó phòng: Tống Thị Hồng

 

PHÒNG KINH DOANH- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

- Phó phòng: Nguyễn Xuân Bảo

 

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Trưởng phòng: Lê Xuân Vĩ

 

PHÒNG KẾ TOÁN

- Trưởng phòng: Tạ Thị Thu Hương

 

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ- AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

- Trưởng phòng: Đỗ Văn Hoàn

- Phó Phòng: Phạm Trường Xuân

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

- Trưởng phòng: Dương Thị Thanh Huyền

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ

- Phó phòng: Tô Thị Việt Yến

 

CHI NHÁNH VIỆT ĐỨC

- Giám đốc chi nhánh : Hoàng Minh Thanh

 

CHI NHÁNH VIỆT THÁI

- Giám đốc chi nhánh: Đặng Quang Huy

 

CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 1

- Giám đốc chi nhánh: Đỗ Thị Lý

 

CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 2

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Văn Chúc

 

CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 3

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Thị Phương 

 

CHI NHÁNH MAY SÔNG CÔNG 4

Giám đốc chi nhánh: Vũ Thị Ngần

 

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 1

- Giám đốc chi nhánh:  Phạm Thanh Tuấn

 

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 2

- Giám đốc chi nhánh:  Phan Thị Cúc

 

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 3

- Giám đốc chi nhánh: Trương Thị Giang Thức

 

CHI NHÁNH PHÚ BÌNH 4

- Giám đốc chi nhánh: Đỗ Thị Thanh Tâm

 

CHI NHÁNH BÔNG

- Giám đốc chi nhánh:  Lã Anh Chiến

 

CHI NHÁNH BAO BÌ

- Giám đốc chi nhánh:  Đỗ Văn Hiến

 

CHI NHÁNH ĐẠI TỪ

-Giám đốc chi nhánh: Lưu Đức Huy

 

CHI NHÁNH ĐỒNG HỶ

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Kim Huế

 

CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN GIA CÔNG

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Xuân Hoan

 

CHI NHÁNH THỜI TRANG

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Thị Thanh

 

CHI NHÁNH ECO GREEN

- Giám đốc chi nhánh: Hà Văn Giang

 

CHI NHÁNH VÕ NHAI 1

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Thị Thu Quyên

 

CHI NHÁNH VÕ NHAI 2

- Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Văn Đoàn