Tin tức sự kiện

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 7.413.372 cổ phiếu.

2. Số cổ đông được phân phối: 14.198 cổ đông.

3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 08/06/2022), trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.112.151 cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.

Chi tiết: Tại đây 

Tin tức liên quan

Quay lại