Tin tức sự kiện

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 2022

Kết quả phát hành cổ phiếu:

1/ Số cổ phiếu đã phân phối: 5.005.607 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

2/ Số người lao động được phân phối: 291 lao động.

3/ Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 06/09/2022): 105.117.758 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 105.117.758 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Chi tiết: Tại đây


 

Tin tức liên quan