Tin tức sự kiện

Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.    

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.  

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.415.902 cổ phiếu.    

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 74.159.020.000 đồng 

6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 8%.  

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới).    

8. Thời gian dự kiến phát hành: Quý II-Quý IIII/2022.

Chi tiết: Tại đây

 

   
 

 

Tin tức liên quan