Tin tức sự kiện

CV số 2018/CV-TNG ngày 01/08/2022 Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông CV số 2018/CV-TNG ngày 01/08/2022 Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan