Tin tức sự kiện

Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Mã chứng khoán: TNG

Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đại chúng niêm yết

Kỳ báo cáo: 6 tháng/ năm

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan