Tin tức sự kiện

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP đầu tư và thương mại TNG    

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu  

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 92.698.779 cổ phiếu  

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 92.698.779 cổ phiếu    

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.415.902 cổ phiếu  

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 74.159.020.000 đồng    

8. Tỷ lệ phát hành: 100:8 

9. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021    

10. Ngày đăng ký  cuối cùng: 03/06/2022

Chi tiết: Tại đây


 
 
 

 

   

 

Tin tức liên quan