Tin tức sự kiện

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

1. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trước khi thay đổi:  92.698.779 cổ phiếu    

2. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tăng thêm: 7.413.372 cổ phiếu     

3. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi thay đổi:  100.112.151 cổ phiếu

Chi tiết: Tại đây

                      
 

Tin tức liên quan