Tin tức sự kiện

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

1. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trước khi thay đổi:  100.112.151 cổ phiếu.

2. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tăng thêm: 5.005.607 cổ phiếu. 

3. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi thay đổi:  105.117.758 cổ phiếu

Chi tiết: Tại đây
 

Tin tức liên quan