Tin tức sự kiện

Công bố thông tin về việc tất toán trái phiếu TNGH2023001 do đáo hạn

            - Mã trái phiếu: TNGH2023001

            - Kỳ hạn: 03 năm

            - Ngày phát hành: 30/09/2020

            - Đồng tiền phát hành: VNĐ

            - Giá trị phát hành (Theo mệnh giá): 150.010.000.000 đồng

            - Giá trị đang lưu hành: 150.010.000.000 đồng

            - Kỳ trả lãi: 3 tháng

            - Ngày tất toán theo kế hoạch: 02/10/2023 (*)

            (*) Lưu ý: Do ngày đáo hạn trái phiếu rơi vào ngày 30/09/2023 (là ngày thứ thứ 7 và không phải là ngày làm việc) nên việc thanh toán thực tế cho những người sở hữu Trái phiếu được tổ chức phát hành thực hiện vào ngày làm việc sau đó (ngày 02/10/2023) phù hợp với quy định tại các văn kiện Trái phiếu.

            - Tình hình thanh toán lãi:

                        + Số tiền phải thanh toán: 45.003.000.000 đồng

                        + Số tiền đã thanh toán: 45.003.000.000 đồng

                        + Ngày thanh toán: 02/10/2023

          - Tình hình thanh toán gốc:

              + Số tiền phải thanh toán: 150.010.000.000 đồng

                         + Số tiền đã thanh toán: 150.010.000.000 đồng

                         + Ngày thanh toán: 02/10/2023

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan