Tin tức sự kiện

Công văn 3934/CV-TNG công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Số cổ phiếu trước thay đổi: 85.98.779

Số cổ phiếu thay đổi: 6.800.000

Số cổ phiếu sau thay đổi: 92.98.779

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan