Tin tức sự kiện

Công văn số 3569 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tổng số cổ phiếu trước khi thay đổi: 79.536.951 cổ phiếu

Thay đổi: 6.361.828 cổ phiếu

Sau thay đổi: 85.898.799 cổ phiếu

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại