Tin tức sự kiện

Công văn số 3570 về việc công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Tổng số cổ phiếu trước khi thay đổi: 79.536.951 cổ phiếu

Thay đổi: 6.361.828 cổ phiếu

Sau khi thay đổi: 85.898.799 cổ phiếu

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại