Tin tức sự kiện

Công văn số 3932/CV-TNG Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phếu chuyển đổi lần 4

Số lượng trái phiếu chuyển đổi lần 4: 68 trái phiếu

Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi: 6.800.000 cổ phiếu

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan