Tin tức sự kiện

Công văn số 3933/CV-TNG Công bố thông tin kết quả trái phiếu chuyển đổi

- Ngày chốt danh sách trái chủ: 01/11/2021

- Ngày thực hiện chuyển đổi: 15/11/2021.

- Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 68 trái phiếu

- Tổng khối lượng trái phiếu được chuyển đổi theo mệnh giá trái phiếu: 68.000.000.000 đồng.

- Giá trị trái phiếu sau chuyển đổi: 0 đồng.

- Thời gian lưu ký, niêm yết, giao dịch trái phiếu chuyển đổi: Trong Quý IV/2021- Quý I/2022.

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan