Tin tức sự kiện

NQ 2020/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo phát hành ESOP 2022 đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông NQ 2020/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo phát hành ESOP 2022 đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan