Tin tức sự kiện

NQ số 2475/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của HĐQT về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

1. Mức chi trả cổ tức: 4%/mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2022

3. Ngày chi trả cổ tức: 20/10/2022

Chi tiết: Tại đây
 

 

Tin tức liên quan