Tin tức sự kiện

NQ số 3180/NQ-HĐQT ngày 24/12/2022 về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

1. Mức chi trả cổ tức: 4%/mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023

3. Ngày chi trả cổ tức: 17/01/2023

Chi tiết: Tại đây
 

 

Tin tức liên quan