Tin tức sự kiện

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1028/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên Ủy ban kiểm toán

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Ông Trần Cảnh Thông kể từ ngày 25/04/2022.

2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của Bà Đỗ Thị Hà kể từ ngày 25/04/2022.

3. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 25/04/2022.

4. Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Cảnh Thông - Thành viên HĐQT không điều hành kể từ ngày 25/04/2022

Chi tiết: Tại đây


 

Tin tức liên quan