Tin tức sự kiện

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1067/NQ-HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

1. Tỷ lệ thực hiện:     4%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

2. Đối tượng trả cổ tức:     Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt.

3. Thời gian chi trả:    Thực hiện đồng thời với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 được Đại hồng đồng cổ đông thông qua.

Chi tiết: 1063 Biên bản họp HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu

              1067 Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

              1068 CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
 

Tin tức liên quan