Tin tức sự kiện

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1069/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Số lượng Cổ phần phát hành:    7.415.902 cổ phần.

2. Loại cổ phần phát hành:    Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

3. Mệnh giá phát hành:    10.000 đồng/ cổ phần.

4. Đối tượng phát hành:    Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện:    100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới)

Chi tiết: 1069 Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

               1070 CBTT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

              1063 Biên bản họp HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu 


 

Tin tức liên quan