Tin tức sự kiện

Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30.06.2024 và BCTC cho năm kết thúc ngày 31.12.2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi Quý Cổ Đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30.06.2024 và BCTC cho năm kết thúc ngày 31.12.2024

Kính mời Quý Cổ Đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan