Tin tức sự kiện

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG)

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mã chứng khoán : TNG.

Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Số lượng chứng khoán niêm yết : 8.405.244 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám triệu bốn trăm linh năm nghìn hai trăm bốn mươi bốn cổ phiếu).

Giá trị chứng khoán niêm yết : 84.052.440.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tư tỷ không trăm năm mươi hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.) Ngày chính thức giao dịch : 21/08/2023

Chi tiết:

1. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

2. Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

 

Tin tức liên quan