Tin tức sự kiện

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông
Hội đồng quản trị( HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trân trọng kính gửi Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty.

Tên tài liệu FILE ĐÍNH KÈM
01. Thư mời tham dự đại hội cổ đông (VN) Thư mời (VN)
02. Thư mời tham dự đại hội cổ đông (EN) Thư mời (EN)
03.01 QĐ thành lập Ban kiểm tư cách cổ đông QĐ thành lập Ban kiểm tư cách cổ đông
03.02 QĐ thành lập Ban kiểm phiếu QĐ thành lập Ban kiểm phiếu
04. Thư  xác nhận tham gia đại hội cổ đông Thư  xác nhận tham gia đại hội cổ đông
0.5 Ủy quyền tham dự đại hội cổ đông Ủy quyền tham dự đại hội cổ đông
06. Chương trình đại hội cổ đông Chương trình đại hội cổ đông
0.8 Quy chế làm việc đại hội cổ đông Quy chế làm việc đại hội cổ đông
0.9 Phiếu đặt câu hỏi Phiếu đặt câu hỏi
10. Hướng dẫn dồn phiếu Hướng dẫn dồn phiếu
11. Thẻ biểu quyết Thẻ biểu quyết
12. Quy chế bổ sung thành viên HĐQT Quy chế bổ sung thành viên HĐQT
13. Phiếu bầu thành viên HĐQT Phiếu bầu thành viên HĐQT

 

 

 

Tin tức liên quan