Tin tức sự kiện

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông
Hội đồng quản trị( HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trân trọng kính gửi Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty.

Tên tài liệu FILE ĐÍNH KÈM
01. Thư mời tham dự đại hội cổ đông (VN) Thư mời (VN)
02. Thư mời tham dự đại hội cổ đông (EN) Thư mời (EN)
03.01. QĐ thành lập Ban kiểm tư cách cổ đông QĐ thành lập Ban kiểm tư cách cổ đông
03.02. QĐ thành lập Ban kiểm phiếu QĐ thành lập Ban kiểm phiếu
04. Thư  xác nhận tham gia đại hội cổ đông Thư  xác nhận tham gia đại hội cổ đông
05. Ủy quyền tham dự đại hội cổ đông Ủy quyền tham dự đại hội cổ đông
06. Chương trình đại hội cổ đông Chương trình đại hội cổ đông
07. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
08. Quy chế làm việc đại hội cổ đông Quy chế làm việc đại hội cổ đông
09. Phiếu đặt câu hỏi Phiếu đặt câu hỏi
10. Thẻ biểu quyết Thẻ biểu quyết
11. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; Hướng dẫn bầu dồn phiếu. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; Hướng dẫn bầu dồn phiếu.
12. Tờ trình v/v phê duyệt KQKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 Tờ trình v/v phê duyệt KQKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023
13. Tờ trình vv phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Tờ trình vv phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty
14.  Tờ trình vv  phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 Tờ trình vv  phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
15. Tờ trình vv phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tờ trình vv phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
16. Tờ trình vv phát hành cổ phiếu riêng lẻ Tờ trình vv phát hành cổ phiếu riêng lẻ
17. Tờ trình vv phát hành trái phiếu Tờ trình vv phát hành trái phiếu
18. Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề, thay đổi điều lệ Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề, thay đổi điều lệ
19. Điều lệ thay đổi lần thứ 34 Điều lệ thay đổi lần thứ 34
20. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên, thay đổi số lượng thành viên HĐQT Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên, thay đổi số lượng thành viên HĐQT
21. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 21. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
22. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ
23. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 
24. Báo cáo thường niên năm 2022 Báo cáo thường niên năm 2022
25. Báo cáo tài chính riêng 2022 đã kiểm toán bản tiếng Việt Báo cáo tài chính riêng 2022 đã kiểm toán bản tiếng Việt
26. Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán bản tiếng Việt Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán bản tiếng Việt
27. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

 

 

 

Tin tức liên quan