Tin tức sự kiện

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022    

2. Hình thức chi trả: Bằng tiền và cổ phiếu    

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt  

    + Tỷ lệ thực hiện: 4%

    + Ngày thanh toán: 01/07/2022

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu    

    + Tỷ lệ thực hiện: 8%

3. Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2021

Chi tiết: Tại đây 
    

 

Tin tức liên quan