Năng lực hoạt động

15

Nhà máy may

2

Nhà máy phụ trợ

300

Dây chuyền sản xuất

16.000

Lao động

Lĩnh Vực Hoạt Động

Tin sản xuất kinh doanh

Đối tác chiến lược